01. Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van HELMONDTICKET
b. Evenement: de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard, waarvoor HELMONDTICKET Tickets verkoopt
c. Evenementhouder: de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is
d. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie HELMONDTICKET een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op een Evenement, dan wel aan wie HELMONDTICKET daartoe een aanbieding doet
e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen HELMONDTICKET en Klant ter verkrijging van Tickets voor Evenementen
f. Ticket: het document dat dient als toegangsbewijs voor een Evenement, waaronder mede begrepen elektronische Tickets
g. HELMONDTICKET: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HELMONDTICKET, gevestigd te Den Haag
h. Upsell: de verkoop van aanvullende producten of diensten door HELMONDTICKET namens zichzelf of in opdracht van derden

02. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij HELMONDTICKET, producten of diensten van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
b. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst HELMONDTICKET uitdrukkelijk van de hand.
c. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. HELMONDTICKET is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van HELMONDTICKET raadpleegbaar.
d. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Evenementhouder van het Evenement. Indien nog niet in het bezit van Klant, zal de Evenementhouder op verzoek de algemene voorwaarden van de Evenementhouder toezenden.

03. Totstandkoming Overeenkomst

a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van HELMONDTICKET vrijblijvend.
b. HELMONDTICKET treedt bij het aanbieden en verkopen van Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Koper en Evenementhouder. HELMONDTICKET is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst komt tot stand nadat Klant via HELMONDTICKET een of meerdere Tickets heeft gekocht. HELMONDTICKET verschaft de Tickets namens Evenementhouder.
c. Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Indien Klant kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Klant vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan HELMONDTICKET contact met Klant opnemen met behulp van de gegevens die Klant heeft ingevoerd. Als HELMONDTICKET Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan HELMONDTICKET ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant. Indien HELMONDTICKET twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Klant bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Klant gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Klant te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant. HELMONDTICKET zal zich inspannen om de Klant in een dergelijk geval te informeren. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.
d. HELMONDTICKET en/of de Evenementhouder behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen Tickets. Het maximum aantal te reserveren/kopen Tickets wordt per Evenement bepaald. Het maximum aantal is aangegeven op de Evenement pagina en wordt per transactie gecontroleerd. Dit wordt gedaan om misbruik van de website en oneerlijke ticket(ver)koop praktijken tegen te gaan. Als wordt vastgesteld dat het maximum aantal is overschreden, door één of meerdere met elkaar verbonden Klanten of gebruikers (bijvoorbeeld door verschillende credit cards te gebruiken of door aankopen van meerdere leden van een huishouden), of op geautomatiseerde wijze, dan heeft HELMONDTICKET het recht om deze reserveringen/aankopen te annuleren. Het gebruik van geautomatiseerde middelen bij het reserveren/kopen van Tickets is ten strengste verboden.
e. HELMONDTICKET heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van Tickets Upsell activiteiten te verrichten. Indien HELMONDTICKET producten of diensten van derden middels deze activiteit verkoopt, zullen op de (levering van) de betreffende producten of diensten de (algemene) voorwaarden van deze derde van toepassing zijn.
f. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.

05. Leveringstermijnen

a. Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling. HELMONDTICKET zal het door Klant opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen, totdat Klant aan HELMONDTICKET een nieuw (e-mail)adres heeft meegedeeld.
b. De door HELMONDTICKET opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient HELMONDTICKET schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
c. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.
d. Met uitzondering van de mogelijkheid om elektronische Tickets te bestellen, wordt de verkoop van Tickets via de website en het callcenter 8 dagen voor de datum van het Evenement gestaakt om HELMONDTICKET de gelegenheid te geven de Tickets nog per post te versturen.

06. Afgelaste of verschoven Evenementen

a. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel HELMONDTICKET zal proberen Klant van de afgelasting op de hoogte te brengen nadat HELMONDTICKET de benodigde informatie van de Evenementhouder heeft ontvangen, kan HELMONDTICKET niet garanderen dat Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. HELMONDTICKET is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
b. De aanvullende voorwaarden van de Annuleringsverzekering zijn van toepassing op de Overeenkomst, indien Klant een annuleringsverzekering heeft afgesloten.
c. Tickets van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met HELMONDTICKET opnemen via de online klantenservice . Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan de Evenementhouder voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.
d. Indien een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Klant de Tickets voor dit Evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald door de Evenementhouder. Voor de betreffende voorwaarden verwijzen wij u naar de Algemene Voorwaarden van de organisator van het evenement. Indien de Evenementhouder HELMONDTICKET verzoekt om de Klant de ticketprijs te restitueren, dan zal HELMONDTICKET dit doen nadat zij de betreffende gelden van de Evenementhouder heeft ontvangen. Service- en administratiekosten worden niet gerestitueerd.
e. Bij afgelasting of verschuiving van een evenement komen eventuele middels Upsell verkochte producten of diensten niet voor restitutie in aanmerking.

07. Tickets

a. De door HELMONDTICKET gedistribueerde Tickets blijven eigendom van de Evenementhouder. Het is de Klant niet toegestaan om een Ticket door te verkopen indien dit in strijd is met de wet.
b. Na ontvangst dient Klant de Tickets te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden hersteld. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer geruild of vergoed worden.
c. Indien het Ticket van Klant zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kan Klant contact opnemen met online klantenservice
d. Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. HELMONDTICKET kan geen enkele garantie geven dat aan speciale wensen tegemoet kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met HELMONDTICKET opnemen via de online klantenservice.

08. Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten

a. De op het Ticket van HELMONDTICKET rustende industriele en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan HELMONDTICKET dan wel haar licentiegever. Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van HELMONDTICKET dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.
b. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van het Ticket te verwijderen of te wijzigen, danwel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Ticket.
c. Het is Klant verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
d. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van HELMONDTICKET aan Klant.

09. Privacy

a. Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van HELMONDTICKET welke op de website van HELMONDTICKET raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

10. Aansprakelijkheid

a. HELMONDTICKET kan niet worden aangemerkt als de organisator (Evenementhouder) van het Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond het Evenement en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.
b. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van HELMONDTICKET wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van HELMONDTICKET of haar ondergeschikten.
c. De aansprakelijkheid van HELMONDTICKET wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant HELMONDTICKET onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en HELMONDTICKET ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat HELMONDTICKET in staat is adequaat te reageren.
d. Klant vrijwaart HELMONDTICKET voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Klant van enige verplichting jegens HELMONDTICKET, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.

helmondticket

wilt u helmondticket gebruiken voor uw evenement?

Heeft u een evenement waar u tickets voor wil verspreiden of verkopen?
HELMOND TICKET bied die mogelijkheid.

TICKET Verspreiding in helmond en omstreken

Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken

Contact

e-Mail

info@helmondticket.nl

Adres

Gheynspark 30
5706 VE Helmond