01. Definities

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van HELMONDTICKET
b. Evenement: de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van muzikale, culturele, sportieve en/of recreatieve aard, waarvoor HELMONDTICKET Tickets verkoopt
c. Evenementhouder: de natuurlijke of rechtspersoon die een Evenement produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is
d. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie HELMONDTICKET een overeenkomst aangaat betrekking hebbend op een Evenement, dan wel aan wie HELMONDTICKET daartoe een aanbieding doet
e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen HELMONDTICKET en Klant ter verkrijging van Tickets voor Evenementen
f. Ticket: het document dat dient als toegangsbewijs voor een Evenement, waaronder mede begrepen elektronische Tickets
g. HELMONDTICKET: de website en processen voor de verkoop van tickets in handen van DIGIMPROVE.
h. Upsell: de verkoop van aanvullende producten of diensten door HELMONDTICKET.

02. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij HELMONDTICKET, producten of diensten van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.
b. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst HELMONDTICKET uitdrukkelijk van de hand.
c. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. HELMONDTICKET is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van HELMONDTICKET raadpleegbaar.
d. Op de Overeenkomst zijn van toepassing de algemene voorwaarden van de Evenementhouder van het Evenement. Indien nog niet in het bezit van Klant, zal de Evenementhouder op verzoek de algemene voorwaarden van de Evenementhouder toezenden.

03. Totstandkoming Overeenkomst

a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van HELMONDTICKET vrijblijvend.
b.De Overeenkomst komt tot stand nadat Klant via HELMONDTICKET een of meerdere Tickets heeft gekocht. 
c. Klant dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Indien Klant kiest voor het via elektronische weg ontvangen van Tickets, berust het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het Ticket bij Klant vanaf het moment dat de Tickets hem hebben bereikt. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan HELMONDTICKET contact met Klant opnemen met behulp van de gegevens die Klant heeft ingevoerd. Als HELMONDTICKET Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan HELMONDTICKET ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant. Indien HELMONDTICKET twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door de Klant bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door de Klant gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van de Klant te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Klant. HELMONDTICKET zal zich inspannen om de Klant in een dergelijk geval te informeren. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.
d. HELMONDTICKET en/of de Evenementhouder behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen Tickets. Het maximum aantal te reserveren/kopen Tickets wordt per Evenement bepaald. Het maximum aantal is aangegeven op de Evenement pagina en wordt per transactie gecontroleerd. Dit wordt gedaan om misbruik van de website en oneerlijke ticket(ver)koop praktijken tegen te gaan. Als wordt vastgesteld dat het maximum aantal is overschreden, door één of meerdere met elkaar verbonden Klanten of gebruikers (bijvoorbeeld door verschillende credit cards te gebruiken of door aankopen van meerdere leden van een huishouden), of op geautomatiseerde wijze, dan heeft HELMONDTICKET het recht om deze reserveringen/aankopen te annuleren. Het gebruik van geautomatiseerde middelen bij het reserveren/kopen van Tickets is ten strengste verboden.
e. HELMONDTICKET heeft de mogelijkheid om bij de verkoop van Tickets Upsell activiteiten te verrichten. 
f. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op tickets.

04. Prijzen en betaling

a. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.
b. Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde producten dan wel diensten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van HELMONDTICKET aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.
c. Alle prijzen van HELMONDTICKET zoals vermeld op de website zijn in euro’s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
d. HELMONDTICKET kan in bepaalde situaties bij een bestelling servicekosten in rekening brengen. Daarnaast kan HELMONDTICKET bij bepaalde bestellingen administratiekosten in rekening brengen die worden berekend op basis van het totale bedrag van de transactie en/of per bestelling.
e. Indien Klant de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien Klant na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan HELMONDTICKET de vordering uit handen geven, in welk geval Klant naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

05. Leveringstermijnen

a. Tickets worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling. HELMONDTICKET zal het door Klant opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen, totdat Klant aan HELMONDTICKET een nieuw (e-mail)adres heeft meegedeeld.
b. De door HELMONDTICKET opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient HELMONDTICKET schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
c. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.
d. Met uitzondering van de mogelijkheid om elektronische Tickets te bestellen, wordt de verkoop van Tickets via de website 8 dagen voor de datum van het Evenement gestaakt om HELMONDTICKET de gelegenheid te geven de Tickets nog per post te versturen.

06. Afgelaste of verschoven Evenementen

a. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om na te gaan of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn. Hoewel HELMONDTICKET zal proberen Klant van de afgelasting op de hoogte te brengen, kan HELMONDTICKET niet garanderen dat Klant van de afgelasting op de hoogte gebracht zal worden voor de datum van het Evenement. HELMONDTICKET is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten.
b. De aanvullende voorwaarden van de Annuleringsverzekering zijn van toepassing op de Overeenkomst, indien Klant een annuleringsverzekering heeft afgesloten.
c. Tickets van verschoven Evenementen blijven in de regel geldig voor het vervangende Evenement. Voor meer informatie hierover kan Klant contact met HELMONDTICKET opnemen via email (info@helmondticket.nl). Indien een Evenement wordt verschoven naar een andere locatie of datum, kan HELMONDTICKET voorwaarden stellen aan de vergoeding van de ticketprijs.
d. Indien een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Klant de Tickets voor dit Evenement inleveren. Indien de klant HELMONDTICKET verzoekt om de ticketprijs te restitueren, dan zal HELMONDTICKET dit onverwijld doen. Service- en administratiekosten worden niet gerestitueerd.
e. Bij afgelasting of verschuiving van een evenement komen eventuele middels Upsell verkochte producten of diensten niet voor restitutie in aanmerking.

07. Tickets

a. De door HELMONDTICKET gedistribueerde Tickets blijven eigendom van de HELMONDTICKET. Het is de Klant niet toegestaan om een Ticket door te verkopen indien dit in strijd is met de wet.
b. Na ontvangst dient Klant de Tickets te controleren, aangezien fouten niet altijd kunnen worden hersteld. Na aanschaf kunnen Tickets niet meer geruild of vergoed worden.
c. Indien het Ticket van Klant zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, kan Klant contact opnemen met de Klantenservice (info@helmondticket.nl)
d. Speciale wensen, zoals het reserveren van rolstoelplaatsen, dienen tijdig en uitdrukkelijk kenbaar te worden gemaakt. HELMONDTICKET kan geen enkele garantie geven dat aan speciale wensen tegemoet kan worden gekomen. Voor meer informatie hierover kan Klant per email contact met HELMONDTICKET opnemen.

08. Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten

a. De op het Ticket van HELMONDTICKET rustende industriele en intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan HELMONDTICKET dan wel haar licentiegever. Klant zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van HELMONDTICKET dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.
b. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van het Ticket te verwijderen of te wijzigen, danwel enige wijziging aan te brengen in de vorm of enig ander kenmerk van het Ticket.
c. Het is Klant verboden het Ticket te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.
d. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van HELMONDTICKET aan Klant.

09. Privacy

a. Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van het privacybeleid van HELMONDTICKET welke op de website van HELMONDTICKET raadpleegbaar is en in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

10. Aansprakelijkheid

a. HELMONDTICKET is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond het Evenement en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.
b. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van HELMONDTICKET wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van HELMONDTICKET of haar ondergeschikten.
c. De aansprakelijkheid van HELMONDTICKET wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant HELMONDTICKET onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en HELMONDTICKET ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat HELMONDTICKET in staat is adequaat te reageren.
d. Klant vrijwaart HELMONDTICKET voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Klant van enige verplichting jegens HELMONDTICKET, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.
e. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij HELMONDTICKET meldt.
f. HELMONDTICKET kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van het Ticket dan ook. Bij verlies of diefstal kan de Klant geen aanspraak maken op een vervangend Ticket of terugbetaling van enige gelden. HELMONDTICKET is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Tickets, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan HELMONDTICKET.
g. HELMONDTICKET aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Klant bij derde partijen verkregen Tickets. HELMONDTICKET kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.
h. HELMONDTICKET kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van derden.

11. Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan HELMONDTICKET kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.
b. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft HELMONDTICKET in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten of te ontbinden, zonder rechterlijke tussenkomst, zulks door dit schriftelijk aan Klant mee te delen en zulks zonder dat HELMONDTICKET gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op alle overeenkomsten met HELMONDTICKET is Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Eindhoven.

13. Diversen

a. Het is bij Evenementen niet toegestaan de volgende zaken mee te nemen naar de plaats van het Evenement: foto-, film- of andere opnameapparatuur, alcoholhoudende dranken, drugs, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, wapens of enig ander gevaarlijk voorwerp, op straffe van inbeslagname. 
b. Het is mogelijk dat Klanten voorafgaande aan het Evenement worden gefouilleerd. Aan degene die zich hieraan niet wenst te onderwerpen kan de toegang worden geweigerd zonder recht op restitutie van enige gelden.
c. Klanten die te laat bij het Evenement arriveren, worden – voor zover mogelijk – toegelaten tijdens geschikte momenten gedurende het Evenement. Toegang kan echter niet worden gegarandeerd.
d. Waar in deze Algemene Voorwaarden HELMONDTICKET zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is HELMONDTICKET gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht.
e. Kennelijke vergissingen en schrijffouten op de website van HELMONDTICKET dan wel in offertes, orderbevestigingen, Tickets en/of andere bescheiden, binden HELMONDTICKET niet.
f. Bij verschil van mening tussen HELMONDTICKET en Klant over de vertaling en/of de uitleg van de Algemene Voorwaarden is de Nederlandse versie ervan beslissend.
g. Indien een of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met HELMONDTICKET in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door HELMONDTICKET vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
h. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op helmondticket.nl

helmondticket

TICKETS voor de mooiste evenementen in helmond en omstreken

Contact

e-Mail

info@helmondticket.nl

Contact

Helmond Ticket, powered by DIGIMPROVE
Hoofdstraat 81
5706 AK Helmond
06 3717 8206

KVK

17066514

0
  0
  Uw winkelmand
  Uw mandje is leegTerug naar de shop
   Apply Coupon
    Ook leuk!
    Ook leuk!